Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zbyt mały kontrast pomiędzy niektórymi tekstami, a tłem strony
 • nie wszystkie obrazy i plakaty posiadają opis oraz tekst alternatywny (alt)
 • nie wszystkie linki i odnośniki posiadają tekst
 • nie wszystkie filmy znajdujące się na stronie posiadają napisy
 • niektóre linki znajdujące się na stronie otwierają się w nowej karcie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny dostępności cyfrowej strony. Skorzystano również z narzędzi, które sprawdzają i oceniają stronę.

Deque - Accessibility Test.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności - PowerMapper.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julia Wrona.
 • E-mail: julia@kulturasuszec.pl
 • Telefon: 322124491

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
 • Adres: ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
 • E-mail: dk@kulturasuszec.pl
 • Telefon: 322124491

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontrast
Zmień wielkość czcionki