Regulamin Wydarzeń

 REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, zwany dalej GOK, ustala regulamin imprez, który obowiązuje wszystkich uczestników podczas imprez organizowanych przez GOK. Udział w wydarzeniu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez uczestnika. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl, przed wejściem na salę widowiskową oraz w sekretariacie.

 

IMPREZY BILETOWANE:

 1. Wstęp na imprezę biletowaną jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub bezpłatnej wejściówki.
 2. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczoną na nim imprezę, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 3. Miejsce w sali widowiskowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 4. Rezerwacji miejsc można dokonywać telefonicznie pod numerem (32) 212-44-91, mailowo: dk@kulturasuszec.pl, przez strony: biletyna.pl, kulturasuszec.pl lub osobiście w sekretariacie GOK w Suszcu w godzinach jego pracy. Rezerwacji miejsc dokonać można w terminie maksymalnie do 7 dni przed datą wydarzenia.
 5. Brak uregulowania płatności za bilet w wyznaczonym terminie jest równoważne
  z anulowaniem rezerwacji.
 6. Zarezerwowane bilety należy odebrać w szatni, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem imprezy.
 7. Po zakupie biletu, nie ma możliwości jego zwrotu.
 8. Osoby małoletnie mogą brać udział w imprezach za zgodą oraz pod opieką osoby dorosłej.
 9. Dzieci do lat 4 uczestniczą w imprezie nieodpłatnie, poza imprezami takimi, jak: Niedziela z Bajką, Mała Filharmonia, Spotkanie z Mikołajem, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej). Każdorazowo o konieczności odpłatności organizator będzie informował ze stosownym wyprzedzeniem (np. poprzez informację na plakacie).
 10. Bilety należy zachować do końca imprezy.
 11. Pracownik biura może odmówić sprzedaży biletu wstępu w przypadku, gdy uczestnik wydarzenia jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpiecznie lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych widzów.
 12. Repertuar imprez dostępny jest na stronie internetowej GOK w Suszcu.
 13. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych widzów.
 14. Podczas imprez organizowanych przez GOK w sali widowiskowej zabrania się:
 15. a) jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku;
 16. b) spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz e-papierosów;
 17. c) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w imprezie innym osobom;
 18. d) wnoszenia na salę artykułów spożywczych i ich spożywania.
 1. Przed wejściem na salę widowiskową należy obowiązkowo pozostawić ubranie wierzchnie w szatni.
 2.  Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, GOK nie ponosi odpowiedzialności.
 3.  Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 4.  Na całym terenie GOK obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych.

 

IMPREZY NIEBILETOWANE:

 1. Na imprezę niebiletowaną obowiązuje wstęp wolny.
 2. Miejsce w sali widowiskowej można zajmować w dowolny sposób, chyba że GOK wskaże inaczej.
 3. Na imprezy niebiletowane nie obowiązuje rezerwacja miejsc.
 4. Osoby małoletnie mogą brać udział w imprezach za zgodą oraz pod opieką osoby dorosłej.
 5. Repertuar imprez dostępny jest na stronie internetowej GOK w Suszcu.
 6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście do sali widowiskowej osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu pozostałych widzów.
 7. Podczas imprez organizowanych przez GOK w sali widowiskowej zabrania się:
 1. a) jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku;
 2. b) spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz e-papierosów;
 3. c) głośnego zachowania, zakłócającego uczestnictwo w imprezie innym osobom;
 4. d) wnoszenia na salę artykułów spożywczych i ich spożywania.
 1. Przed wejściem na salę widowiskową należy obowiązkowo pozostawić ubranie wierzchnie w szatni.
 2.  Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni, GOK nie ponosi odpowiedzialności.
 3.  Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 4.  Na całym terenie GOK obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz papierosów elektronicznych.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE OCHRONY WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W SUSZCU:

 Imprezy organizowane przez GOK są dokumentowane poprzez zdjęcia i filmy i mogą być zamieszczone na stronie internetowej instytucji oraz w mediach społecznościowych. Uczestnicy biorący udział w imprezie zgadzają się na nieodpłatną publikację wizerunku.

Jeżeli osoba nie zgadza się na publikację wizerunku, proszona jest o kontakt z organizatorem przez rozpoczęciem imprezy.

 

 • administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, znajdujących się przy ulicy Ogrodowej 22, 43-267 Suszec,
 • Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl,
 • celem przetwarzania danych jest dokumentacja wydarzenia organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu,
 • podstawa prawna: art. 6. ust.1 lit f.-  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, poprzez konieczność sprawozdawczości z działalności ośrodka kultury, działań promocyjnych ośrodka kultury a także zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w wydarzeniu.
 • zebrane dane  będą  przetwarzane  przez  okres  udziału  w  wydarzeniu, następnie  przechowywane  w  archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.,
 • dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności w szczególności:

* Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland w związku z korzystaniem z naszego profilu na Facebooku i Instagramie,

* Google Inc. Offices located at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043 w związku z udostępnianiem filmów w serwisie YouTube,

* lokalna prasa

 • Administrator informuje, że spółki Facebook oraz Google przystąpiły do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność przetwarzania przez nich danych z przepisami RODO.
 • posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  679/2016  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu.