Regulamin Zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wytyczne i zasady dotyczą zajęć edukacyjno-artystycznych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec, zwany dalej GOK oraz Organizatorem, w budynkach: GOK w Suszcu, Remizo-Świetlic w: Mizerowie, Rudziczce i Kryrach, Szkół Podstawowych w: Kobielicach i Mizerowie w sezonie 2023/2024.
2. Poprzez zajęcia edukacyjno-artystyczne rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej (zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, zajęcia aktywizujące, wykłady, spotkania, próby zespołów śpiewaczych i chóru), prowadzonej przez instruktora dla określonej grupy dzieci, młodzieży bądź dorosłych.
3. Informacja o uczestnictwie w zajęciach jest dostępna przy drzwiach wejściowych do budynku GOK, przy salach zajęciowych, na stronie internetowej GOK oraz w sekretariacie.
4. Każda osoba, która chce skorzystać z zajęć, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Wszystkie osoby biorące udział w zajęciach, są zobowiązane do bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń Organizatora.

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Zapisy na zajęcia prowadzone są elektronicznie na platformie strefazajec.pl.
2. Każda osoba, chcąca wziąć udział w zajęciach, zobowiązana jest do zapisów elektronicznych, a następnie wydrukowania i podpisania karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich kartę i oświadczenie wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. Brak wypełnienia dokumentu skutkuje odmową udziału w zajęciach. Wzór karty dostępny jest na stronie www.kulturasuszec.pl.
3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do sekretariatu GOK, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawiona przez uczestników zajęć na terenie GOK.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu.

§3
PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do regularnego opłacania zajęć w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za bieżący miesiąc (poprzez płatność PayU dostępną na platformie strefazajec.pl, kartą/gotówką w sekretariacie GOK lub przelewem na nr konta: BS Żory Oddział w Suszcu 42 8456 1019 2001 0004 0022 0001, w tytule przelewu podając IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ / NAZWĘ ZAJĘĆ.
2. Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.
3. Nie uregulowanie płatności w terminie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania paragonu po dokonaniu wpłaty za zajęcia.
5. Każdy uczestnik, przed wejściem na zajęcia, powinien okazać instruktorowi ważny karnet, upoważniający
do udziału w zajęciach.
6. Karnet na zajęcia znajduje się w Dzienniczku Talentów, który otrzymać można w sekretariacie GOK, po zapisaniu na zajęcia i dokonaniu pierwszej wpłaty.
7. Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć.