Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury
  w Suszcu przy ul. Ogrodowej 22, 43-267 Suszec.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Krawczyk; e-mail; iodo@kulturasuszec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań Ośrodka Kultury w Suszcu, w szczególności na podstawie ustawy 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którym powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu
  i zakresie niezbędnym do tych czynności w szczególności:
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
  w związku z korzystaniem z naszego profilu na Facebooku i Instagramie,
 • Google Inc. Offices located at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043
  w związku z udostępanianiem filmów w serwisie YouTube
 • lokalna prasa
 1. Administrator informuje, że spółki Facebook oraz Google przystąpiły do programu Tarcza prywatności UE-USA i uzyskały certyfikaty potwierdzające zgodność przetwarzania przez nich danych z przepisami RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań Ośrodka Kultury w Suszcu oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.
 3. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych oraz prawo do usunięcia danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług, o które Pan/Pani wnosi.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.